Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö Rekisterinpitäjä: MLL:n Hämeen piirin Kotineuvola Oy
Osoite: Pyhäjärvenkatu 5 B, 2. krs, 33200 Tampere
Sähköposti: yritys (at) kotineuvola.fi
Yhteyshenkilö: Marita Viertonen
Puhelin: 044 299 0541
2. Rekisteröidyt Rekisterissä käsitellään yrityksen työnhakijoiden henkilötietoja.
3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään järjestelmässä yrityksen työnhakijana hakuprosessin aikana.
Erillisellä suostumuksella kuusi (6) kuukautta hakemuksen lähettämisestä (mahdollisesti myöhemmin
avoimeksi tulevan työpaikan työnhakuprosessiin osallistumiseksi).
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään työntekijänä lakisääteisten työnantajavelvoitteiden vuoksi,
työjärjestelyiden vuoksi sekä henkilöstöhallinnollisista syistä kuten työterveysjärjestelyt ja palkanmaksu.
4. Käsiteltävät henkilötiedot Rekisterissä käsitellään yrityksen työnhakijoiden ja työntekijöiden henkilö- ja yhteystietoja ja muita
työnhakuun ja yrityksen työntekijänä olemiseen liittyviä tarpeellisia, työnhakijan ja/tai työntekijän
luovuttamia, tietoja. Näitä tietoja ovat:
– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
– Rekisteröidyn osoite
– Rekisteröidyn puhelinnumero
– Rekisteröidyn sähköpostiosoite
– Rekisteröidyn työnhakijan koulutus- ja työhistoria
– Rekisteröidyn työntekijän tunnukset yrityksen järjestelmään
– Sähköisen viestinnän tunnistetietoja
5. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot kerätään rekisteröidyn yritykselle luovuttamista tiedoista. Säilytämme työnhakuun ja/tai
työsuhteeseen tarvittavat tiedot.
6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen järjestelmään, johon on rajattu
pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä
henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Työntekijällä on
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasanasuojaus. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät tiedot salataan.
Käytetyt työasemat ja tallennusmediat ovat salattu.
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot Työnhakijoiden henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Työntekijän henkilötietoja luovutetaan ainoastaan yrityksen työnantaja velvoitteiden toteuttamiseksi
palveluntarjoajille kuten työterveyspalvelut sekä tilitoimisto.
8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta tai käsitellä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.
9. Henkilötietojen säilytysaika Henkilötietoja säilytetään työnhakijan luvalla kuusi (6) kuukautta hakemuksen lähettämisestä.
Työntekijöiden henkilötietoja säilytetään lakisääteisten työnantajavelvoitteiden toteuttamiseksi vaaditun
aikamääritteen mukaisesti.
10. Profilointi Työntekijä profiloi itse omiin henkilökohtaisiin tietoihin mm. osaamista työntekijävalintoja varten.
11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia
koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit).
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
– vaatia henkilötietojensa poistamista;
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen
käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu;
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle, Yritys käsittelee
kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti;
ja
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
12. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018.