Kunnille

Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu voi olla tilapäistä lasten­hoito­apua, apua arjen askareissa tai pidempi­aikaista, perheen tarpeisiin suunniteltua palvelua. Hoidamme alle 18‑vuotiaita lapsia ja nuoria.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyö­tahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten ja kodinhoidossa sekä vahvistamalla arjen taitoja. Lapsiperheellä on mahdollisuus saada kotipalvelua ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Kotipalvelun tarve voi kohdata kun:

  • perhe tarvitsee tukea lasten hoidossa ja kasvatuksessa
  • perhe tarvitsee konkreettista apua arjen sujumiseen
  • perheessä ollaan huolissaan perheenjäsenten jaksamisesta tai perheessä on sairautta
  • perhe tarvitsee tilapäistä lastenhoitoapua
  • perheeseen on syntynyt useampi lapsi.

Yhteydenotot palvelupäällikköön sähköpostitse liisa.lindstrom@kotineuvola.fi tai puhelimitse 044 751 2266.

Perhetyö

Kotineuvolan perhetyö tarjoaa kunnille sopimuksen mukaista lapsiperheiden hyvinvointia sekä terveyttä, omia voimavaroja, elämänhallintaa ja toiminnallisuutta edistävää perhetyötä lapsiperheen erilaisiin arjen tilanteisiin ja tarpeisiin.

Perhetyö on tavoitteellista toimintaa, joka aloitetaan tekemällä perhetyölle suunnitelma yhdessä perheen kanssa. Suunnitelmaa tehdessä huomioidaan palvelun tilaajan asettamat tavoitteet.

Perhetyöllä tuetaan, autetaan ja ohjataan arjen toiminnassa, lasten hoidossa ja kasvatuksessa sekä pyritään vahvistamaan vanhempien omia voimavaroja. Tavoitteena on perheen tukeminen niin kauan, että perheen omat keinot selviytyä arjessa ovat riittävät tai perhe ohjautuu muiden palvelujen piiriin.

Yhteydenotot palvelupäällikköön sähköpostitse liisa.lindstrom@kotineuvola.fi tai puhelimitse 044 751 2266.

Lasten ja nuorten ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista, joiden avulla edistetään alle 18-vuotiaan lapsen hyvinvointia, kasvua ja kehitystä yhteistyössä kunnan oman palvelu­verkoston kanssa. Tuttu ja turvallinen tukihenkilö auttaa ja tukee lasta tai nuorta arkielämän haasteissa.

Ammatillisen tukihenkilötyön tavoitteena on mahdollistaa lapselle tai nuorelle luotettava aikuiskontakti, tarjota mahdollisuus henkilö­kohtaiseen tukeen vapaa-aikana, edistää arjessa selviytymistä, rakentaa sosiaalista verkostoa sekä motivoida lasta tai nuorta harrastuksiin. Tukisuhteen tavoitteet, kesto ja tapaamiskerrat räätälöidään yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on hyvin toimiva ja luottamuksellinen tukisuhde. Tukisuhde solmitaan yhden hoitajan kanssa vuodeksi kerrallaan.

Omaishoidon vapaa

Kotineuvolan työntekijät ovat käytettävissänne silloin kun perheillä on tarve omaishoidon vapaalle. Palvelu on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle pitkäaikais­sairaalle tai vammaiselle lapselle ja hänen perheelleen. Hoito tapahtuu lapselle tutussa ympäristössä – omassa kodissa. Työntekijämme ovat ensiaputaitoisia sosiaali- tai terveysalan ammattilaisia, joilla on vähintään vuoden kokemusta monenlaisista lapsiperheistä ja erityislapsista. Olemme tarkistaneet jokaisen työntekijän rikos­rekisteri­otteen. Työntekijämme ovat vastuu­vakuutettuja. Käytämme reflektiivistä työotetta ja koulutamme työntekijät perheiden tarpeiden mukaan.

Kotona annettavaan hoitoon kuuluvat henkilö­kohtainen hoiva ja huolenpito, terveyden- ja sairaan­hoidolliset toimenpiteet huoltajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti, ruokailu, tarvittaessa ruuan valmistukseen liittyvät tehtävät, liikkumisessa avustaminen sekä harrastuksissa ja virkistys­toiminnassa avustaminen.

Kotineuvola on palvelun­tuottajana omaishoidon vapaassa Tampereella, Ylöjärvellä, Nokialla, Pirkkalassa, Vesilahdella sekä Lempäälässä.

Neuropsykologinen valmennus

Neuropsykologisessa valmennuksessa vahvistetaan ja kehitetään arjen sujuvuutta, kun toiminnanohjauksen vaikeudet sekä tunnesäätelyn haasteet aiheuttavat haittaa toimintakyvylle. Tavoitteena on löytää ja rakentaa myönteisiä toimintatapoja sekä mielekästä tekemistä ja elämän suuntaa. Valmennus tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.

Työskentelyllä on tavoitteet sekä aikataulu, jotka muotoutuvat asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

  • Tavoitteet ovat konkreettisia arjenhallintaan, ihmissuhteisiin ja opiskeluun liittyviä.
  • Asiakkaan motivaatiota ja itsetuntoa vahvistamalla, onnistumisten näkyväksi tekemisellä sekä kannustuksella tuetaan tavoitteiden saavuttamista.
  • Valmennuksessa hyödynnetään asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia sekä opitaan uusia taitoja, joita vahvistetaan lisäämällä asiakkaan luottoa omiin kykyihin.

Työskentelyyn sisältyy asiakkaan läheis- sekä viranomaisverkoston huomioon ottaminen, asiakkaan eri arjen ympäristöjen haasteiden kartoittaminen ja kokonaisuuden hahmottaminen sekä lähipiirin ja eri tahojen ohjaaminen. Vanhempia tuetaan nepsy-lapsen kasvatustehtävässä.

Toiminnanohjauksen taitoja tuetaan sana- tai kuvalistoilla, ohjeiden jäsentämisellä, tehtävien pilkkomisella sekä luomalla rutiineja. Tavaroille luodaan paikkansa ja järjestyksensä sekä luodaan rutiineja kodinhoitoon. Ajanhallintaa tuetaan aikataulutuksella, päiväjärjestyksellä ja kalenterin käytön opettelulla sekä ajanhahmottamista tukemalla visuaalisin keinoin. Opiskelutaitoja tuetaan yksilölle itselleen sopivilla opiskelustrategioilla ja menetelmillä. Sosiaalisia suhteita tuetaan harjoittelemalla vuorovaikutustaitoja. Lisäksi voidaan harjoitella esimerkiksi asiointitaitoja ja rahankäyttöä.

Soveltuu asiakkaille, joilla on todettu tai epäillään olevan neuropsykiatrinen häiriö sekä myös päihde -ja mielenterveyskuntoutujille. Asiakkaina voivat olla lapset, nuoret ja aikuiset. Valmennuksessa tutustutaan diagnoosiin ja sen tuomiin haasteisiin sekä erityispiirteisiin ja luodaan ympäristölle ymmärrystä asiakkaan tarpeisiin.

Työntekijän ammattipätevyys­vaatimuksena on sosiaali- tai terveyshuollon perustutkinto sekä Neuropsykologisen valmentajan koulutus.

Kysy lisää:

Liisa Lindström
044 751 2266
liisa.lindstrom@kotineuvola.fi